Хабробракон Habrobracon hebetor

 

Хабробракон (Habrobracon hebetor) е корисен инсект (ентомофаг), кој уништува гасеници од повеќе од 60 видови пеперутки: ноќни пеперутки (Helicoverpa armigera, Ostrinia nubilalis и др. ), разни видови молци во полските и овошните култури.

Стапката на колонизација (раселување) зависи од просечната густина на населеност на птетникот.

Со просечна густина од 5 до 10 гасеници на соодветниот непријател на 100 растенија, нормата е 1000 женски паразити на 10 декари во текот на секој период.

Со просечна густина од 10 до 20 гасеници на 100 растенија, нормата е 2000 женки на 10 декари, а со повеќе од 20 гасеници на 100 растенија — 3000 или повеќе женски паразити на 10 декари.

Раселувања:

  • обично се прават 2–3 колонизации
  • во интервал од 7–10 дена помеѓу поединечните раселувања